Mẹ ngồi nảy bắp ngày xưa
Đôi tay đếm những gió mưa ngoài đồng
Hạt ngô như giọt nắng hồng
Mà sao mắt mẹ gió đông chất đầy.

Ruộng sâu mẹ xới xác cày
Váng bùn bám gót chân gầy nứt đôi
Ngô vào hạt, bão kín trời
Mẹ nâng bắp sữa rã rời ruộng mưa.

Đồng quê mẹ cõng ban trưa
Mồ hôi vừa ráo vụ mùa vội sang
Gánh về ngô lép bẽ bàng
Góc sân chẳng đủ bóng hàng giọt gianh.

Cho con ngày tháng an lành
Mẹ đem đổi cả xuân xanh trắng đầu
Làng quê nay đã thay màu
Đồng ngô bát ngát bấy lâu có còn?

Đi xa đầy những vị ngon
Lòng con vẫn nhớ ngô non thuở nào
Đông về gió thổi lạnh sao
Ngô gầy dáng mẹ đổ vào bóng quê.