Năm quá ba trăm Dực thánh hoàng
Anh hoa dồn đúc mãi thơm luôn
Sáng thiêng trăm kiếp dài thân nến
Lành tốt ngàn thu chả dứt hương
Khéo chuyển xe thiền công quá lớn
Giúp ngầm nghiệp báu đạo mênh mang
Một trời phúc đẹp xuân không hạn
Tứ khách Tao Đàn chợt vấn vương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)