Trời đất đổi thay sáu trăm lượt
Người nam đất bắc chuyến chơi hùng
Tượng vàng ngăn giặc oai như cũ
Lưới sắt trừ yêu chuyện thực không
Nhìn miếu thấy thần đang sống động
Bàn kinh vào mộng tháng năm ròng
Ba ngàn năm đó linh thiêng mãi
Sông Nhị đìu hiu ngọn gió lồng


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn biên dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)