Có phải em là hoa xuyến chi?
Một loài hoa dại dọc lối đi
Sao như hò hẹn từ muôn kiếp
Để sắt se lòng mỗi bước đi.