Vòm cây xanh thắp lửa
Đỏ rực trời trạng nguyên
Mùa đông về ngang cửa
Se sắt nỗi niềm riêng.

Rập rình nơi đầu ngọn
Chòm lá đỏ diệu kỳ
Như lọng hoa chào đón
Quan trạng ngày vinh qui.

Lòng bỗng dưng xao xuyến
Ước người vẫn kề bên
Kể nhau nghe bao chuyện
Về loài hoa trạng nguyên.

Chia tay mùa đông ấy
Bao mùa đông qua thềm
Hoa trạng nguyên vẫn vậy
Cháy đỏ cả ngày đêm.