Đây đoá hoàng lan đêm diễm ảo
Cành sương run rẩy cánh hoa kia
Hương thao thức đợi trăng mười sáu
Áo mỏng em về thơm gió khuya.