Đài hoa be bé, cánh thanh thanh
E thẹn nép mình trong lá xanh
Nuột nà sắc trắng phô phô vội
Ngào ngạt hương thầm toả toả nhanh
Đêm mộng hương hoa say lòng khách
Ngày mơ sắc ngọc choáng hồn anh
Dưới bóng ngọc lan ai hò hẹn
Chẳng ngất ngây hoa, cũng ngát tình.