Thoảng hơi gió nhẹ lao rao,
Rập rình đầm súng chênh chao nắng chiều.
Hồn thơ lắng đọng thương yêu,
Hoa đồng cỏ nội vẫn nhiều vấn vương.