Bồng bềnh một nhánh hoa bi
Bên nhau một khắc phân ly một đời
Ai thề ai hứa chẳng rời
Ai thương ai nhớ một lời bi ai

1:08 04/01/2021