Bắt gặp hoa mua giữa núi đồi
Mua ơi! Sao cứ tím không thôi?
Bần thần nhớ cánh mua thơ ấu
Bát ngát triền sông vẫn hái chơi.