bài này tuy là thất ngôn bát cú nhưng sai vận nặng wé