Tại hạ thơ văn còn kém cỏi. Rất mong quí vị đóng góp ý kiến. Khi ý kiến khách quan, mang tính xây dựng, tại hạ hoàn toàn đón nhận bằng lòng cung kính!