Tôi đứng rất lâu trước cánh cổng địa ngục nặng nề
Nhưng trong địa ngục lại im lìm u tối
Cả quỷ sứ cũng không thèm tôi tới
Nơi chốn nào tôi sẽ đi đây?