Mải kiếm mười năm chờ dẹp giặc
Khi no nước uống hiểu cơm ăn…
Lồng lộng cờ sao trời Độc lập
Tiếng hồn Nguyễn Trãi gặp tri âm.