Tôi hạnh phúc ra đi khi trẻ tuổi
Nấm mồ còn hơn đau khổ trần ai
Cái chết đã giải phóng tôi vĩnh viễn
Và giúp tôi còn mãi với ngày mai...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)