25.00
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Richard Lovelace (1 bài)
- John Suckling (1 bài)
- John Milton (1 bài)
- George Herbert (1 bài)
- Robert Herrick (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/12/2015 15:58 bởi tôn tiền tử
Andrew Marvell (1621-1678) là nhà thơ Anh, một trong những đại diện cuối cùng của phái siêu hình và là một bậc thầy thơ ca của chủ nghĩa cổ điển Anh.