Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2016 20:51

餞永拄进士榮歸

大筆雄文抉漢章,
青雲得路破天荒。
禹門魚快三層躍,
漢表鵬輕萬里翔。
春苑簪袍宜彩舞,
瓊筵銀兩當霞觴。
相迎有訂翻相送,
別意與君誰短長。

 

Tiễn Vĩnh Trụ tiến sĩ vinh quy

Đại bút hùng văn quyết Hán chương,
Thanh vân đắc lộ phá thiên hoang.
Vũ Môn ngư khoái tam tằng dược,
Hán biểu bằng khinh vạn lý tường.
Xuân uyển trâm bào nghi thái vũ,
Quỳnh diên ngân lưỡng đáng hà trường.
Tương nghênh hữu đính phiên tương tống,
Biệt ý dữ quân thuỳ đoản trường.

 

Dịch nghĩa

Ông là bậc đại bút hùng văn khơi dòng văn chương Hán
Con đường công danh đã mở ông thi đỗ tiến sĩ
Cá vượt nhanh qua ba tầng Vũ Môn
Chim bằng nhẹ bay vạn dặm ngoài sông Ngân Hán
Trâm bào vườn xuân hợp với cảnh mặc áo ban múa vui
Vàng bạc vua ban cùng bạn bè uống rượu nơi vườn quỳnh
Đã hẹn đón nhau mà lại phải tiễn nhau
Tình cảm ly biệt này giữa ông và tôi ai hơn ai kém


Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đại bút hùng văn nổi tiếng mà
Thanh vân đắc lộ mở khai khoa
Vũ Môn cá vượt ba tầng sóng
Ngân Hán bằng bay vạn dặm xa
Thượng uyển vườn xuân vui múa hát
Tiệc quỳnh chén ngọc thú ngân nga
Đón nhau vừa hẹn nay thành tiễn
Ý bác tình tôi thật đậm đà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đại bút hùng văn khá nổi danh,
Đỗ khoa tiến sĩ mở công khanh.
Vũ Môn tầng cá vượt qua sóng,
Ngân Hán bằng bay vạn dặm thành.
Xuân uyển trâm bào ban múa hát,
Vua ban vàng bạc rượu khao danh,
Đón nhau vừa hẹn nay phải tiễn,
Ly biệt cảm tình tôi sánh anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời