Bốn bề gò luỹ đất thăng bình
Tam Phụ đàn vang, bậc lão thành
Nào quản tóc mai đà tuyết điểm
Mới hay dưới gót quấn mây xanh
Danh vang Tương Lãnh điều không lạ
Học nhất Hồ Châu dịp thực hành
Nghe nói Tràng An gần mấy thước
Rồi đây chính tích rõ rành rành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)