13/04/2021 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn Gia Lâm huấn đạo Nguyễn Doãn Vọng thăng Bình Sơn tri huyện
餞嘉林訓導阮允望升平山知縣

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2016 09:37

 

Nguyên tác

四郊多壘此升平,
三輔鳴琴屬老成。
莫管鬢邊曾雪點,
應知足下正雲生。
名傳襄冷能無易,
學出湖州用則行。
聞道長安天五尺,
早看政績達承明。

Phiên âm

Tứ giao đa luỹ thử thăng bình,
Tam Phụ[1] minh cầm chúc lão thành.
Mạc quản mấn biên tằng tuyết điểm,
Ứng tri túc hạ chính vân sinh.
Danh truyền Tương Lãnh[2] năng vô dị,
Học xuất Hồ Châu[3] dụng tắc hành.
Văn đạo Trường An thiên ngũ xích,
Tảo khan chính tích đạt thừa minh.

Dịch nghĩa

Bốn cửa thành đầy chiến luỹ, ấy là cơ hội để đi đến thái bình
Tiếng đàn cầm đất Tam Phụ thuộc bậc lão thành
Nào quản tóc mai thêm sợi bạc
Chỉ biết lúc này con đường làm quan đã đến với ông
Tên được truyền tụng ở đất Tương Lãnh có thể không lấy làm lạ
Tài học từ đất Hồ Châu khi được dùng thì làm quan
Nghe nói Trường An cách trời năm thước
Rồi đây chính tích sẽ được rõ

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Bốn bề gò luỹ đất thăng bình
Tam Phụ đàn vang, bậc lão thành
Nào quản tóc mai đà tuyết điểm
Mới hay dưới gót quấn mây xanh
Danh vang Tương Lãnh điều không lạ
Học nhất Hồ Châu dịp thực hành
Nghe nói Tràng An gần mấy thước
Rồi đây chính tích rõ rành rành
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Thời Hán thuộc Kinh Triệu, bên trái là Bằng Dực, bên phải là Phù Nam, nên gọi là Tam Phụ. Ý chỉ vùng biên giới.
[2] Tên huyện, xưa thuộc đất Hán đến thời Tống đổi thành Long Cương.
[3] Tên phủ, thời Đường gọi là châu, đến thời Nguyên đổi thành lộ, thời Minh đổi thành phủ. Nay thuộc tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Tiễn Gia Lâm huấn đạo Nguyễn Doãn Vọng thăng Bình Sơn tri huyện