Tôi 'kết' thơ hoa mộng bướm rồi, phải sửa thành: Tôi 'hết' thơ hoa mộng bướm rồi.