Câu thứ hai khổ thứ tư:
'Vịn hái hoa trong vườn quý' cần sửa là:
'Vin hái hoa trong vườn quý'
'Vin'là vin cành xuống để hái(thấy dùng trong câu ngạn ngữ: "Bé không vin, cả gãy cành").
Chứ không phải'Vịn' vào cành để hái hoa, ở đây nghĩa nặng nề, không phải ngôn ngữ thơ. Đây là theo trí nhớ của chúng tôi khi đọc bài thơ này ở đâu đó ngày xưa, không còn nhớ nguồn gốc.