Đầu Trần đã dựng Văn từ,
Vẫn truyền tượng đá cơ đồ khá to.
Chữ môn lợp ngói ba toà,
Ông hiền hai dãy đối thờ nghiêm trang.
Chó dê sao nỡ phá toang,
Nay thành hang chuột một phương lạnh lùng.
Sáng rồi quạ réo dưới trăng,
Vội về cắm mấy nén nhang phía ngoài.

tửu tận tình do tại