Tễu gõ mặt trăng. Phỗng cười mặt nguyệt
đêm quê làng sâu suốt nghìn năm
ở góc vườn cây dạ lan trở giấc
hương thơm lần hồi vẽ mặt thời gian