Bàn cờ tướng
Dàn quân ra
Bố bên ta
Con bên nó

Xe pháo mã
Tiến rồi lui
Tướng sĩ tượng
Không chịu lùi

Đánh một hồi
Chết lăn lóc
Bố thắng cười
Con thua khóc!

Mẹ khẽ nhắc:
- Nhường con thôi!
Con thắng rồi
Cười toe toét!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]