Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 05/02/2020 08:41

Lên một bậc
Núi thấp một bậc

Lên hai bậc
Núi thấp hai bậc

Lên chín bậc
Núi thấp chín bậc…

&

Xuống một bậc
Lũng sâu một bậc

Xuống hai bậc
Lũng sâu hai bậc

Xuống chín bậc
Lũng sâu chín bậc…

&

Ơ này núi cao
Ơ này lũng sâu
Lên là dốc
Xuống cũng là dốc
Cao - thấp - thấp - cao
Đường cơ man bậc.


Nguồn: tác giả cung cấp