21/04/2021 07:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường cơ man bậc

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 05/02/2020 08:41

 

Lên một bậc
Núi thấp một bậc

Lên hai bậc
Núi thấp hai bậc

Lên chín bậc
Núi thấp chín bậc…

&

Xuống một bậc
Lũng sâu một bậc

Xuống hai bậc
Lũng sâu hai bậc

Xuống chín bậc
Lũng sâu chín bậc…

&

Ơ này núi cao
Ơ này lũng sâu
Lên là dốc
Xuống cũng là dốc
Cao - thấp - thấp - cao
Đường cơ man bậc.
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Đường cơ man bậc