HOẠ ĐỀ TỪ

Non nước thăng trầm đặng bấy phen
Màu xuân sắc hạ sáng hơn đèn
Rừng văn biển phú câu nào lạ
Sách cũ thơ nhàu tứ đã quen
Vẫn ngắm danh thư lừng lẫy nét
Còn say mĩ cảm vẻ vang nền
Nhân gian vạn tánh tìm tri kỷ
Hẳn khó như tìm tịnh đế liên.

Thiện Phc 07-06-2022