Dưới núi Nam trồng đậu
Đậu ít, cỏ nhiều ghê
Sáng, ruộng hoang dọn sạch
Đội trăng vác cuốc về
Đường nhỏ cây râm rạp
Sương ướt áo dầm dề
Sá chi sương ướt áo
Chỉ mong chẳng muộn về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)