Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Bạch Cư Dị - 白居易

Thơ » Trung Quốc » Trung Đường


Bạch Cư Dị
» Hiện danh sách 25 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đáp Vi Chi
2
129. Lý Bạch mộ
3
2. Đông đình nhàn vọng
1
130. Liễu lăng
1
3. Đông chí túc Dương Mai quán
3
131. Luy tuấn
2
4. Đông dạ văn trùng
11
132. Mại thán ông
1
5. Đại Lâm tự đào hoa
12
133. Mẫu biệt tử
1
6. Đại lân tẩu ngôn hoài
10
134. Mộ giang ngâm
5
7. Đại mại tân nữ tặng chư kỹ
6
135. Mộ lập
3
8. Đề Lệnh Hồ gia mộc lan hoa
1
136. Nam Phố biệt
3
9. Đỗ Lăng tẩu
1
137. Nguỵ vương đê
1
10. Đối tửu kỳ 4
1
138. Nhàn cư
1
11. Đồ Sơn tự độc du
1
139. Nhàn tịch
5
12. Đồng Lý Thập Nhất tuý ức Nguyên Cửu
6
140. Nhân định
1
13. Độc Lão Tử
4
141. Nhuận cửu nguyệt cửu nhật độc ẩm
1
14. Độc Trang Tử
1
142. Phóng lữ nhạn
1
15. Ức giang liễu
10
143. Phóng ngôn kỳ 1
1
16. Ức Giang Nam kỳ 1
6
144. Phóng ngôn kỳ 3
1
17. Ức Giang Nam kỳ 2
3
145. Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt
9
18. Ức Giang Nam kỳ 3
2
146. Phú đắc thính biên hồng
7
19. Ức Nguyên Cửu
1
147. Phọc nhung nhân
1
20. Bành Lễ hồ vãn quy
1
148. Phủ tây trì
1
21. Bách luyện kính
1
149. Phiếm Thái Hồ thư sự, ký Vi Chi
1
22. Bát nguyệt thập ngũ nhật dạ cấm trung độc trực, đối nguyệt ức Nguyên Cửu
2
150. Phong vũ vãn bạc
1
23. Bát tuấn đồ
2
151. Quan du ngư
1
24. Bạch Vân tuyền
5
152. Quan ngải mạch
2
25. Bản kiều lộ
4
153. Quan ngưu
2
26. Bội hoàng
1
154. Sinh ly biệt
2
27. Ca vũ
2
155. Sơn giá cô
1
28. Cảm cố Trương bộc xạ chư kỹ
8
156. Sơn hạ túc
7
29. Cảm hạc
1
157. Tam niên biệt
6
30. Cảm Hoá tự kiến Nguyên, Lưu đề danh
1
158. Tân chế bố cừu
2
31. Cảm kính
3
159. Tân Phong chiết tý ông
3
32. Cấm trung
1
160. Tây Hồ lưu biệt
1
33. Cần Chính lâu tây lão liễu
1
161. Tây hồ vãn quy hồi vọng cô sơn tự tặng chư khách
2
34. Cửu bất kiến hàn thị lang, hí đề tứ vận dĩ ký chi
2
162. Tây Lương kỹ
1
35. Cửu niên thập nhất nguyệt nhị thập nhất nhật cảm sự nhi tác (Kỳ nhật độc du Hương Sơn tự)
2
163. Tích mẫu đơn hoa kỳ 1
3
36. Chân nương mộ
1
164. Tích mẫu đơn hoa kỳ 2
2
37. Chủng lệ chi
2
165. Tùng thanh
2
38. Chiêu đông lân
1
166. Túc Chương Đình dịch
3
39. Chiêu Quân từ kỳ 1
4
167. Túc Huỳnh Dương
2
40. Chiêu Quân từ kỳ 2
6
168. Túc Tử Các sơn bắc thôn
1
41. Chu trung độc Nguyên Cửu thi
1
169. Tảo thu độc dạ
9
42. Chu trung dạ vũ
9
170. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 1: Xuân sinh
1
43. Dĩ kính tặng biệt
1
171. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 2: Xuân lai
1
44. Dạ tranh
4
172. Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 3: Xuân khứ
1
45. Dạ tuyết
2
173. Tầm quách đạo sĩ bất ngộ
1
46. Dạ vũ
13
174. Tần Cát Liễu
1
47. Dục dữ nguyên bát bốc lân, tiên hữu thị tặng
2
175. Tần trung ngâm kỳ 01 - Nghị hôn
1
48. Dữ Mộng Đắc cố tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ
1
176. Tần trung ngâm kỳ 02 - Trọng phú
1
49. Di Ái tự
1
177. Tần trung ngâm kỳ 03 - Thương trạch
1
50. Diêm thương phụ
1
178. Tần trung ngâm kỳ 04 - Thương hữu
1
51. Du tiểu Động Đình
5
179. Tần trung ngâm kỳ 05 - Bất trí sĩ
1
52. Du Triệu thôn hạnh hoa
7
180. Tần trung ngâm kỳ 06 - Lập bi
2
53. Du Vân Cư tự tặng Mục tam thập lục địa chủ
6
181. Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì
2
54. Dư Hàng hình thắng
1
182. Tần trung ngâm kỳ 08 - Ngũ huyền
1
55. Dương liễu chi bát thủ kỳ 1
2
183. Tần trung ngâm kỳ 09 - Ca vũ
1
56. Dương liễu chi bát thủ kỳ 2
2
184. Tần trung ngâm kỳ 10 - Mãi hoa
1
57. Dương liễu chi bát thủ kỳ 3
2
185. Tặng Dương bí thư Cự Nguyên
1
58. Dương liễu chi bát thủ kỳ 4
2
186. Tặng nội
2
59. Dương liễu chi bát thủ kỳ 5
1
187. Tặng Quan Miến Miến
1
60. Dương liễu chi bát thủ kỳ 6
1
188. Tặng Tiết Đào
1
61. Dương liễu chi bát thủ kỳ 7
1
189. Tặng Vương sơn nhân
1
62. Dương liễu chi bát thủ kỳ 8
1
190. Từ ô dạ đề
3
63. Dương liễu chi nhị thủ kỳ 1
1
191. Tử vi hoa
3
64. Giang lâu vãn thiếu cảnh vật tiên kỳ ngâm ngoạn thành thiên ký Thuỷ bộ Trương Tịch viên ngoại
3
192. Tự Giang Lăng chi Từ Châu lộ thượng ký huynh đệ
3
65. Giang Nam tống bắc khách nhân bằng ký Từ Châu huynh đệ thư
1
193. Tự khuyến
7
66. Giang thượng địch
3
194. Tỳ bà hành
30
67. Giang thượng ngâm Nguyên bát tuyệt cú
2
195. Tống Tiêu xử sĩ du kiềm nam
1
68. Hà đình tình vọng
1
196. Tống Vương thập bát quy sơn ký đề Tiên Du tự
1
69. Hà Mãn Tử
3
197. Tỉnh để dẫn ngân bình
1
70. Hàm Đan đông chí dạ tư gia
7
198. Thanh thạch
1
71. Hàn khuê oán
1
199. Thái địa hoàng giả
1
72. Hàn thực dã vọng ngâm
1
200. Thái Hàng lộ
2
73. Hàng Châu xuân vọng
4
201. Thái liên khúc
7
74. Hí đáp chư thiếu niên
1
202. Thính lô quản
1
75. Hí đề tân tài tường vi
4
203. Thôn cư khổ hàn
2
76. Hạ vũ
1
204. Thôn dạ
1
77. Hạnh Viên hoa hạ tặng Lưu lang trung
1
205. Thù tặng Lý Luyện Sư kiến chiêu
1
78. Hạo ca hành
3
206. Thất đức vũ
1
79. Hải man man
1
207. Thất tịch
5
80. Hậu cung oán
1
208. Thu giang tống khách
8
81. Hậu cung từ
5
209. Thu mộ giao cư thư hoài
3
82. Hắc đàm long
1
210. Thu sơn
3
83. Hữu mộc kỳ 7 - Lăng tiêu hoa
4
211. Thu tứ
5
84. Hữu nhân dạ phỏng
3
212. Thu tịch
2
85. Hỷ bãi quận
1
213. Thu trùng
10
86. Hồ tuyền nữ
1
214. Thượng Dương nhân
1
87. Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng)
2
215. Thương Sơn lộ hữu cảm
1
88. Hồng tuyến thảm
1
216. Thương xuân khúc
7
89. Hoa phi hoa
13
217. Tiền Đường hồ xuân hành
2
90. Hoạ Đỗ lục sự đề hồng diệp
2
218. Trì bạn kỳ 1
4
91. Hoạ đáp thi kỳ 4 - Hoạ đại chuỷ ô
1
219. Trì bạn kỳ 2
2
92. Hoạ Dương thượng thư bãi tướng hậu hạ nhật du Vĩnh An thuỷ đình, kiêm chiêu bản Tào Dương thị lang đồng hành
4
220. Trì thượng
14
93. Hung trạch
1
221. Trùng dương tịch thượng phú bạch cúc
6
94. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 1
2
222. Trúc chi từ kỳ 1
3
95. Hương Lô phong hạ tân bốc sơn cư, thảo đường sơ thành, ngẫu đề đông bích kỳ 4
3
223. Trúc chi từ kỳ 2
1
96. Ký Đường Sinh
1
224. Trúc chi từ kỳ 3
1
97. Ký Ân Hiệp Luật
1
225. Trúc chi từ kỳ 4
1
98. Ký Dương Vạn Châu Tứ Vọng lâu
1
226. Trung thu nguyệt
5
99. Ký Tương Linh
2
227. Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật
4
100. Ký Vi Chi kỳ 1
3
228. Trường hận ca
9
101. Ký Vi Chi kỳ 2
1
229. Trường tương tư (I)
3
102. Ký Vi Chi kỳ 3
1
230. Trường tương tư (II)
2
103. Khách trung nguyệt
3
231. Tuý hậu cuồng ngôn, thù tặng Tiêu, Ân nhị hiệp luật
1
104. Khán thái liên
1
232. Tuý trung kiến Vi Chi cựu quyển hữu cảm
2
105. Khúc giang ức Nguyên Cửu
8
233. Tư phụ my
11
106. Khúc giang hữu cảm
1
234. Vân Cư tự cô đồng
2
107. Khúc giang tuý hậu tặng chư thân cố
2
235. Vãn thu nhàn cư kỳ 3
2
108. Khốc Hoàng Phủ thất lang trung Thực
1
236. Vũ Khâu tự lộ yến lưu biệt chư kỹ
1
109. Khốc Lưu Đôn Chất
1
237. Vấn hữu
2
110. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 1
2
238. Vấn Hoài thuỷ
3
111. Khốc Lưu thượng thư Mộng Đắc kỳ 2
2
239. Vấn Lưu thập cửu
6
112. Khuê oán từ kỳ 1
1
240. Vọng Dịch đài
2
113. Khuyến tửu
1
241. Vọng giang lâu thượng tác
2
114. Kiến Doãn Công Lượng tân thi ngẫu tặng tuyệt cú
1
242. Vọng nguyệt hữu cảm
4
115. Kiến Xương giang
1
243. Vịnh Vũ Hầu
6
116. Lam Kiều dịch kiến Nguyên Cửu thi
2
244. Văn dạ châm
3
117. Lâm Đô dịch đáp Mộng Đắc
1
245. Văn Dương thập nhị tân bái tỉnh lang, dao dĩ thi hạ
2
118. Lâm giang tống Hạ Chiêm
10
246. Văn khốc giả
3
119. Lãm Lư Tử Mông thị ngự cựu thi, đa dữ Vi Chi xướng hoạ, cảm kim thương tích, nhân tặng Tử Mông, đề ư quyển hậu
1
247. Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn bút vi bách trục, dĩ thất ngôn trường cú ký Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký
1
120. Lãng đào sa kỳ 1
1
248. Xuân đề hồ thượng
8
121. Lãng đào sa kỳ 2
2
249. Xuân đề Hoa Dương quán
1
122. Lãng đào sa kỳ 3
1
250. Xuân giang
3
123. Lãng đào sa kỳ 4
6
251. Xuân từ
1
124. Lãng đào sa kỳ 5
1
252. Y Châu
1
125. Lãng đào sa kỳ 6
1
253. Yến tán
3
126. Lĩnh thượng vân
1
254. Yến Tử lâu kỳ 1
4
127. Lạc Dương tảo xuân
1
255. Yến Tử lâu kỳ 2
3
128. Lý đô uý cổ kiếm
1
256. Yến Tử lâu kỳ 3
2


 

© 2004-2014 Vanachi