Liễu Tông Nguyên 柳宗元 (773-819) tự Tử Hậu 子厚, người Hà Đông, lúc đầu làm Lam Điền uý, sau tham gia vào phe của Vương Thúc Văn. Văn bị gièm, ông bị đổi làm Vĩnh Châu tư mã, rồi Thứ sử Liễu Châu. Quan điểm chính trị của Liễu Tông Nguyên tiến bộ, chủ trương văn chương phải có tính hiện thực. Tác phẩm có Liễu Châu thi tập.

 

 1. Đăng Liễu Châu Nga Sơn
  4
 2. Ðăng Liễu Châu thành lâu, ký Chương, Ðinh, Phong, Liên tứ châu thứ sử
  8
 3. Điền gia kỳ 2
  2
 4. Điền gia kỳ 3
  2
 5. Điệp hậu
  3
 6. Điệp tiền
  2
 7. Ân Hiền hí phê thư hậu ký Lưu Liên Châu tịnh thị Mạnh, Lôn nhị đồng
  2
 8. Bổ xà giả thuyết
  1
 9. Biệt xá đệ Tông Nhất
  4
 10. Chiếu truy phó đô, nhị nguyệt chí Bá đình thượng
  2
 11. Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố
  7
 12. Giang tuyết
  20
 13. Hành Dương dữ Mộng Ðắc phân lộ tặng biệt
  5
 14. Hành lộ nan kỳ 1
  3
 15. Hạ sơ vũ hậu tầm Ngu khê
  4
 16. Hạo Sơ thượng nhân kiến di tuyệt cú "Dục đăng tiên nhân sơn" nhân dĩ thù chi
  6
 17. Khê cư
  8
 18. Lĩnh Nam giang hành
  2
 19. Liễu Châu Động Mân
  3
 20. Liễu Châu nhị nguyệt dung diệp lạc tận ngẫu đề
  3
 21. Liễu Châu thành tây bắc ngung chủng cam thụ
  2
 22. Linh Lăng tảo xuân
  5
 23. Mai vũ
  3
 24. Mịch La ngộ phong
  2
 25. Nam giản trung đề
  4
 26. Ngư ông
  10
 27. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống Bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 1
  1
 28. Phụng thù Dương thị lang trượng nhân tống bát thúc thập di “Hí tặng chiếu truy nam lai chư tân” kỳ 2
  1
 29. Sơ thu dạ toạ tặng Ngô Vũ Lăng
  2
 30. Tam tặng Lưu viên ngoại
  2
 31. Thù Tào thị ngự "Quá Tượng huyện kiến ký"
  3
 32. Thần nghệ Siêu Sư viện độc thiền kinh
  5
 33. Thu hiểu hành Nam Cốc kinh hoang thôn
  1
 34. Trùng biệt Mộng Đắc
  5
 35. Trùng tặng kỳ 1
  1
 36. Trùng tặng kỳ 2
  1
 37. Trung dạ khởi vọng tây viên trị nguyệt thướng
  1
 38. Trường Sa dịch nam lâu cảm cựu
  2
 39. Vũ hậu hiểu hành độc chí Ngu Khê bắc trì
  1
 40. Vũ tình chí giang độ
  3