Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Tiễn phủ viện Hà đại nhân chi Lạng Bằng tân thăng (Đoàn Huyên)

餞撫院何大人之諒平新升

安轄三年卓政聲,
北藩重此壯長城。
重關天霽新秋色,
一路人迎舊福星。
春腳正回青峒碧,
堂陰偏印月湖清。
穎川百姓休遮馬,
邊閫尤懸國重輕。

 

Tiễn phủ viện Hà đại nhân chi Lạng Bằng tân thăng

An hạt tam niên trác chính thanh,
Bắc phiên trùng thử tráng trường thành.
Trùng quan thiên tễ tân thu sắc,
Nhất lộ nhân nghênh cựu phúc tinh.
Xuân cước chính hồi Thanh động bích,
Đường âm thiên ấn Nguyệt hồ thanh.
Dĩnh Xuyên bách tính hưu già mã,
Biên khổn vưu huyền quốc trọng khinh.

 

Tiễn phủ viện Hà đại nhân mới thăng đi Lạng Sơn, Cao Bằng (Người dịch: Mai Xuân Hải)

Ba năm chính tích nổi thanh danh
Cõi Bắc hai phen giữ ải thành
Quan tái trời quang thu sắc mới
Chật đường người đón vị ân tinh
Sắc xuân nồng đượm động Thanh biếc
Cây cổ soi nghiêng hồ Nguyệt xanh
Trăm họ Dĩnh Xuyên đừng giữ ngựa
Biên cương hệ trọng nước yên bình


Nguồn: Ứng Khê thi văn tập, Đoàn Huyên, NXB Khoa học xã hội, 1996

Trích diễm

Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu

Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay

–– Bếp lửa (Bằng Việt)

Thông tin chung

- Hiện có 64.197 bài thơ của 3.306 tác giả từ 94 nước, trong đó:
    + 43.188 bài tiếng Việt
    + 12.508 bài chữ Hán
    + 8.501 bài thuộc ngôn ngữ khác
- Thơ thành viên: 8.887 bài, 423 tác giả
- Thành viên: 157.331 người

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn