Thông báo, tin tức mới nhất

Thơ mới: Quá Hoành Sơn quan hữu cảm (Nguyễn Trường Tộ)

過橫山關有感

此地昔曾南北限,
欣今一統北南平。
巍關即壯山河色,
絕頂中分宇宙形。
戰壘已殘留古跡,
御碑長在作山靈。
行人莫嘆登林苦,
過此應知近帝城。

 

Quá Hoành Sơn quan hữu cảm

Thử địa tích tằng nam bắc hạn,
Hân kim nhất thống bắc nam bình.
Nguy quan tức tráng sơn hà sắc,
Tuyệt đỉnh trung phân vũ trụ hình.
Chiến luỹ dĩ tàn lưu cổ tích,
Ngự bi trường tại tác sơn linh.
Hành nhân mạc thán đăng lâm khổ,
Quá thử ưng tri cận đế thành.

 

Cảm xúc khi qua Đèo Ngang (Người dịch: Ngô Văn Phú)

Đây chốn Bắc Nam chia giới hạn
Nay mừng một cõi Bắc Nam thành
Ải cao tạo sắc non sông mới
Núi đứng chia phân vũ trụ hình
Chiến luỹ đã tàn còn dấu cũ
Bia vua vẫn đó tỏ oai linh
Dọc đường chớ bảo lên rừng khổ
Đi hết nơi này đến đế kinh


Bản chữ Hán ở đây theo 300 bài thơ Việt chữ Hán. Bản trong Nam Phong tạp chí (số 102) có một số sai khác được chú thích trong bài.

Nguồn:
1. Ngô Văn Phú, 300 bài thơ Việt chữ Hán, NXB Hội Nhà Văn, 2003
2. Nam Phong tạp chí, số 102, tháng 2-1926

Trích diễm

Có đám mây mùa hạ,

Vắt nửa mình sang thu.

–– Sang thu (Hữu Thỉnh)

Thông tin chung

- Hiện có 64.368 bài thơ của 3.308 tác giả từ 94 nước, trong đó:
    + 43.271 bài tiếng Việt
    + 12.594 bài chữ Hán
    + 8.503 bài thuộc ngôn ngữ khác
- Thơ thành viên: 9.343 bài, 433 tác giả
- Thành viên: 157.450 người

Tác giả mới

Thơ mới

Thơ thành viên mới

Diễn đàn