Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Côn Lôn kỳ 1 (Trần Cao Vân): Bản dịch của Nhất Nguyên

Hỏi ta sao cớ đến Côn Lôn?
Bốn bể mênh mang tựa ngục môn
Thù nước chưa đền nam tử nợ
Hiếu nhà vâng giữ lão thân tàn
Cá thư hải ngoại truyền tâm huyết
Bể rống bên trời tỉnh mộng hồn
Nước Việt nhớ ơn Hồng Lạc mở
Thân này xin nguyện đạp càn khôn.
Ảnh đại diện

Xuân dạ hỉ vũ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa lành cũng biết lựa lòng trời
Nhằm lúc xuân về nước mới rơi
Đêm tối âm thầm theo gió tới
Thấm nhuần vạn vật lặng không lời
Đường quê mây kéo đen u ám
Ánh lửa trên thuyền đậu lẻ loi
Năng sớm chiếu hồng cảnh vật ướt
Cẩm Quan thành ngập những hoa tươi.
Ảnh đại diện

Đề Ngô Khê (Nguyễn Quý Ưng): Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đá khắc lâu năm chữ đã mờ
Mấy lần đọc phải tẩy mài nhơ
Trung hưng học tụng Xuân thu pháp
Khen chê thuộc chính bút bấy giờ.
Ảnh đại diện

Xuân dạ hỉ vũ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa lành cũng biết lựa lòng trời
Nhằm lúc xuân về nước mới rơi
Đêm tối âm thầm theo gió tới
Thấm nhuần vạn vật lặng không lời
Đường quê mây kéo đen u ám
Ánh lửa trên thuyền đậu lẻ loi
Năng sớm chiếu hồng cảnh vật ướt
Cẩm Quan thành ngập những hoa tươi.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]