Sáng dâng tờ sớ trước Hoàng Cung
Chiều bị Triều Châu tám vạn trùng
Lòng muốn vua trừ bao tác tệ
Thân già chẳng quản phút lâm chung
Mây giăng Tần Lĩnh nhà đâu nhỉ
Tuyết phủ Lam Quang ngựa ngập ngừng
Cháu có đến đây tìm chỉ thấy
Bên dòng chướng khí nắm tàn xương.