Trường An nhìn lại núi thêu
Đỉnh non nghìn cửa mở theo lần hồi
Bụi hồng ngựa ruổi nàng cười
Chẳng người biết được vải tươi đến rồi.