Măng đã già hoa lan thưa thớt
Ông yếu suy nên tiếc thuở thơm
Ướt mưa biếng hót oanh chim
Tơ rơi không gió im lìm không bay
Đi vừa ngắt mầm cây làm bữa
Níu dây leo treo đỡ áo chầu
Mười năm ly biệt gặp nhau
Chưa say nát bét đừng cầu về nha!