Hùng Quan vượt thẳng lên mây,
Hoa mai bay trạm tháng ngày hắt hiu.
Đền thờ thừa tướng tiêu điều,
Việt cung bỏ phế mọc nhiều cỏ cây.
Nhạn hồng bắc chẳng xuống đây,
Giá cô sợ lạnh bay đầy phương nam.
Quê xưa vọng ngóng chẳng kham,
Đường dài chiều xuống núi lam chập chùng.