Dưới đây là các bài dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phụng mệnh vãng khám Hạ Cát giới đê lộ lưu miễn nhị ty quan (Nguyễn Quý Đức): Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Chia nhánh luồng đông thế nước dâng
Xô bờ khôn dễ giữ đê phòng
Cầu an con dại xua lên gác
Thực lực nhà nông ngó sóng lừng
Trăm họ oan chi dầm lũ lụt
Cửu trùng có ý tính toan cùng
Cứu dân chuyện làng nho ta đó
Muốn cắt dòng ngang cứu một vùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Khánh Vân thôn Vân Thuỵ tự (Nguyễn Án): Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Dâu bể tự dời đổi
Vườn Kỳ trước nay dầu
Trăng sáng cảnh đương tĩnh
Hoa rơi lối rợp mầu
Tới mình xuân cuối độ
Trưa trật ran chim đâu
Gió đông nam rờn tới
Bay bay vạt áo nhau

Ảnh đại diện

Chu trung vọng Tản Viên sơn (Nguyễn Án): Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Thả đò giữa sóng mà trông
Xa xa núi Tản mây vồng ấp iu
Khí lành bao bọc muôn chiều
Trời sao gần lại hang đèo lạnh thêm
Ước gì tuyệt đỉnh mà lên
Ngoái đầu trông nhớ mà xem trần hoàn

Ảnh đại diện

Đề Mục Thận miếu (Nguyễn Án): Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Hoá hổ quăng lao chuyện đã mờ
Ánh hồ màu núi thảy lưa thưa
Dừng chèo chiều muộn không người hỏi
Ghé bến câu chơi mấy cánh cò

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]