Công cao trùm Tam Quốc
Nổi danh Bát Trận Đồ
Nước chảy đá không chuyển
Hận nỗi lỡ đánh Ngô