Chiếc áo thêu vàng anh chớ tiếc
Khuyên anh hãy tiếc những ngày xanh
Bẻ hoa bẻ lúc hoa vừa nở
Đừng để hoa rơi chỉ bẻ cành.