Tháng ba gió cát bay mù
Lạc Dương chiến trận oán thù hại dân
Máu hồng dợn sóng Thiên tân
Chất chồng xương trắng bần thần gò hoang
Đất Ngô thăm thẳm hướng Đông
Mây đùn bốn phía chồn chân dặm ngừơi
Vừng dương kìa rạng chân trời
Có tiếng quạ sáng nhắc người quét sân
Ngô đồng rơi chạm giếng không
Ghé nhà hào sỹ Phù Phong say mèm
Thoáng người ắt phải phi phàm
Dời non lấp bể nhún nhường khách xa
Rượu ngon bất kể sơn hà
Khúc ca điệu múa mơ hồ gió hương
Thuở nào là Mạnh Thường Quân
Ba ngàn thực khách hàm ơn sá gì
Vỗ gươm dài, dựng lông mày
Trên cầu dưới nước tràng  cười Trương Lương
Xướng câu thơ tặng Hoàng công
Đề danh hào sỹ Phù Phong tự giờ.


Sông Lòng Sông, 19/8/2007