Chửa mưa, thấy nhị mới ra,
Mưa rồi, dưới lá còn hoa đâu nào?
Qua tường ong bướm rủ nhau,
Tưởng rằng xuân sắc ở đâu láng giềng.