Nước reo tiếng chó át
Đào thẫm hạt sương nồng
Bụi rậm nhô đầu lộc
Khe trưa lặng tiếng chuông
Trời xanh tre chen sắc
Núi biếc thác treo dòng
Chủ đi đâu nào biết
Buồn tựa vài gốc thông.