Đêm trước còn khuyết, nay đã tròn
Ngờ rằng vẻ đẹp lại giảm non
Mỗi năm mười hai lần tròn khuyết
Đời người mấy bận được xuân son?