Thân mang gươm bút bước phù vân,
Bấm đốt xa nhà trọn chục tuần,
Báo sáng gà xui kinh giấc mộng,
Giục về quyên gọi tiễn tàn xuân.
Công danh chưa muộn chờ ngày khác,
Bèo nước đâu còn gặp cố nhân.
Biển rộng trời cao nhàn tản quá,
Sóng yên sóng lặng bạch âu gần.