Hán Thuỷ bên thành cảnh sắc thu,
Người tiên chẳng thấy, thấy hoang lầu.
Bên trời liệu có về hoàng hạc,
Trên sóng cứ bơi thoả bạch âu.
Bác Lý tài cao sao bút gác?
Ông Thôi quê lạ đã thơ sầu.
Việt Nam sứ giả Ngô Thì Vị
Đánh bạo đề thơ tả viễn du.