Dưới đây là các bài dịch của Trần Đông Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Oán thi (Mạnh Giao): Bản dịch của Trần Đông Phong

Thử lệ chàng cùng thiếp
Hai nơi rỏ ao nước
Hãy xem hoa phù dung
Năm nay vì ai chết.

Ảnh đại diện

Tặng biệt Phó sinh (Tề Cẩm Vân): Bản dịch của Trần Đông Phong

Một chén rượu xuân vạn dặm tình
Cỏ thơm tan nát, não lòng oanh
Làm mưa muốn nhỏ đôi dòng lệ
Để giữ chàng mai chẳng giã thành.

Ảnh đại diện

Vọng Hàn Công đôi (Thôi Địch): Bản dịch của Trần Đông Phong

Hàn Công gò đống ngắm Tần Xuyên
Núi ải mịt mờ tây tiếp liền
Nghìn dặm ngoài đơn thân khách lẻ
Ngày về chẳng biết sẽ bao năm.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]