Thân thế nằm trong cõi đất trời
Thấp hèn tôn quí chẳng riêng ai
Ấn Tô đã mất sang bao lúc
Cửa Địch khi xui bạn mấy người
Đại thụ quy công do đức lớn
Thương Lang rửa cẳng thẹn danh hời
Việc qua suy nghĩ cho tường tận
Người cũ nêu gương cũng biết rồi