Trúc xanh, hiên mái soi hồ,
Tương tư cách trở thành ô trùng trùng.
Bóng thu loang ánh sương rung,
Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi.