Vượng khí Long Biên vẫn hãy còn
Đài cao ngồi ngự đức Thiên Tôn
Mấy hồi dâu bể kinh trần mộng
Còn mãi gió mây chốn pháp môn
Bóng kiếm lóng trên làn song bạc
Chuông chiều, sương xuống buổi hoàng hôn
Đến nay còn, mất bao nhiêu việc
Một đoá sen cười chẳng phát ngôn...