Giang bắc thuyền rời bến
Trở về mạn giang nam
Giang bắc giang nam thu mấy độ
Đủ biết dung diện tàn

Kiếp người, mây đầu núi
Ly hợp biết đâu bàn
Anh như chòm mây vô định
Tôi, cánh nhạn lạc đàn