Chữ "oán hờn" trong bản dịch của bác quá nhẹ so với ý tác giả. Thiết nghĩ nên để lại cậu của Thầy Phò là chuẩn nhất. Xin tiếp thu ý kiến cho bản dịch câu 1 và 2. Câu 3 và 4 thì bản dịch của bác cũng chưa đến. VD nhé:
Oán hờn vs Tương hận: đây là giữ lại chữ của tác giả, ý nghĩa biểu đạt hơn nhiều.
Thương nhớ vs Tương tư: từ tương tư mà chỉ còn có thương nhớ, thương nhớ gì? Thương nhớ quê hương thì sao? Câu của bác tối nghĩa mất rồi.
--> Bản của bác hỏng cả hai câu 3 và 4.